Retour sur @lyon retour 

.dir.tiff
Abe_Lincoln_Icon.tiff
CowboySmillee.tiff
Dumbo.tiff
Face12Point.12a.tiff
FaceAngry.tiff
FaceGoofy.tiff
FaceGrinning.tiff
FaceHappy.tiff
FaceIronic.tiff
FaceKOed.tiff
FaceNyah.tiff
FaceSad.tiff
FaceStartled.tiff
FaceStraight.tiff
FaceTalking.tiff
FaceTasty.tiff
FaceWinking.tiff
FaceWry.tiff
FaceYukky.tiff
HappyFace12Point.12a.tiff
HappyFace12Point.2a.tiff
HappyFace14Point.2a.tiff
HappyFace16Point.2a.tiff
JohnLennon.tiff
MohawkFace13Point.tiff
MohawkFace14Point.tiff
SadFace12Point.12a.tiff
SkullSmileyFace-16.tiff
SmileyFaceBigEyes.tiff
TerminalSmiley.tiff