Retour sur @lyon retour 

.bobdir.tiff
.dir.tiff
BunrsHead.dir.tiff
burns.tiff
HomerHead.dir.tiff
homerIcon.tiff
Itchy-48x48.dir.tiff
Itchy-64x64.tiff
Krusty.dir.tiff
krusty.dir.tiff
krusty.opendir.tiff
ScottishJanitor.dir.tiff
Scratchy-48x48.dir.tiff
Scratchy-64x64.tiff
smithers.tiff